16.6.2022 - TZ MAS Moravská cesta má vlastní propagační video. To musíte vidět!
19.6.2022 - Koncert Karla Kahovce
TZ-Starostka Měrotína je novou předsedkyní MAS Moravská cesta
TZ _ Značka Haná má na seznamu dvě novinky

Šablony III

MŠMT k 31.3.2020 vyhlásilo ŠABLONY III. Veškeré informace naleznete zde: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha/text-vyzvy.htm

MAS Moravská cesta realizuje bezplatné konzultace a metodickou pomoc při podání žádosti o podporu. V případě zájmu kontuktujte Mgr. Barboru Koutnou ( barbora.koutna@moravska-cesta.cz )

Co považuji v tuto chvíli za nejdůležitější:

 • Datum ukončení příjmu žádostí: 29. 6. 2021, do 14 hod.
 • Minimální délka:12 měsíců; Maximální délka: 24 měsíců
 • Minimální výše výdajů: 100 000 Kč
 • Maximální výše výdajů: Maximální výše finanční podpory na jeden projekt se stanoví dle tohoto vzorce: 200 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 1 500 Kč);
  • V případě, že právnická osoba vykonává činnost zároveň mateřské a základní školy, se částka 200 000 Kč počítá jedenkrát za mateřskou školu a jedenkrát za základní školu, celkem tedy 400 000 Kč. Podrobný postup pro stanovení maximální výše výdajů včetně uvedení konkrétních příkladů je uveden v příloze č. 3 Přehled šablon a jejich věcný výklad.
 • Povinná aktivita:
  • Pro MŠ: 3.I/9 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)
  • Pro ZŠ: 3.II/12 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)
 • Podmínkou možnosti čerpání finančních prostředků ve výzvě Šablony III je vyplnění dotazníku ve webovém rozhraní https://sberdat.uiv.cz/login1 . Výstupy z dotazníkového šetření, jsou zpřístupněny ihned po vyplnění přímo v uvedeném webovém rozhraní. Škola si musí vybrat minimálně jednu šablonu, která vyjde v nejslabší oblasti.
 • Za splnění účelu dotace je považováno prokázání naplnění výstupů aktivit zjednodušeného projektu alespoň ve výši 50 % částky dotace uvedené v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.
 • Nejdříve možné datum zahájení fyzické realizace projektu je datum předložení žádosti o podporu, nejdříve však 1. 8. 2020 Pokud žadatel realizuje projekt v rámci výzvy OP VVV č. 02_18_063 Šablony II, musí být datum pro zahájení fyzické realizace projektu ve výzvě č. 02_20_080 Šablony III stanoveno až po datu ukončení fyzické realizace projektu výzvy č. 02_18_063 Šablony II.
 • Výjimkou je prodloužení realizace projektu výzvy OP VVV č. 02_18_063 Šablony II v souvislosti se zásahem vyšší moci, kdy může dojít k částečné souběžné realizaci projektů výzvy č. 02_18_063 Šablony II a č. 02_20_080 Šablony III. V takovém případě nesmí dojít k souběžné realizaci stejných aktivit realizovaných v projektu výzvy č. 02_18_063 Šablony II a č. 02_20_080 Šablony III.
© Copyright 2014 - Moravská cesta
Tvorba www, design, programování - RTNext, v.o.s.