16.6.2022 - TZ MAS Moravská cesta má vlastní propagační video. To musíte vidět!
19.6.2022 - Koncert Karla Kahovce
TZ-Starostka Měrotína je novou předsedkyní MAS Moravská cesta
TZ _ Značka Haná má na seznamu dvě novinky

Projekt MAP ORP Litovel

Název projektu: Místní akční plán pro ORP Litovel

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000288

Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a investiční priority 68 - Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání.

Popis projektu:

MAP pro ORP Litovel - bez Senice na Hané, která byla na základě dohody v území přiřazena k MAP ORP Olomouc, podporuje společné plánování a sdílení aktivit, které přispívají k naplnění dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací struktury. Zaměřuje se na zlepšení kvality vzdělávání na úrovni jednotlivých škol a zlepšení spolupráce mezi formálním a neformálním vzděláním a také ostatními aktivitami zabývajícími se rozvojem potenciálu dětí a žáků.

Cíle projektu:

Prioritním cílem projektu je rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let v oblasti včasné péče, předškolního, základního, zájmového a neformální vzdělávání. Projekt se snaží dosáhnout rozvoje kvalitního a inkluzivního vzdělávání, podporou spolupráce mezi zřizovateli školských zařízení, školami a ostatními aktéry ve vzdělávání. Spolupráce bude podpořena formou společného informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb v území ORP Litovel. Výsledkem takové spolupráce bude zejména zlepšení spolupráce v území v oblasti vzdělávání, která bude mít pozitivní vliv na všechny dotčené cílové skupiny projektu.

Výstup projektu:

MAP – strategický dokument

Realizátor: MAS Moravská cesta, z.s.

Realizace: 1. 2. 2016 - 31. 12. 2017

Klíčové aktivity:

1 - Akční plánování

2 - Evaluace

3 - Řízení MAP

4 - Řízení projektu

© Copyright 2014 - Moravská cesta
Tvorba www, design, programování - RTNext, v.o.s.