Evaluace MAP

A2 Evaluace procesu místního akčního plánování

Tato aktivita bude probíhat po dobu od 1.12.2022 do 30.11.2023. Realizaci této aktivity budou zajišťovat osoby dle následujícího přehledu. Popis jednotlivých pozic a jejich náplně práce jsou uvedeny v přehledu v příloze žádosti o podporu s názvem „Realizační tým“.

Organizační zajištění (přehled pozic) aktivity č. A2: Evaluace procesu místního akčního plánování

Souhrnný popis aktivity, očekávané výsledky a jejich doložení

Cílem této činnosti, je vyhodnocení celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání, který probíhal na daném území v rámci Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Litovel II. Hlavním cílem hodnocení bude identifikovat přínosy akčního plánování pro děti a žáky, rodiče, ředitele a učitele, zřizovatele a další subjekty, které se v akčním plánování angažovaly nebo jím byly dotčeny. Cílem je nejen vyhodnotit přínosy, co se podařilo díky akčnímu plánování změnit, ale také poučit se z výzev, kterým příjemci museli během realizace čelit. Nejprve evaluátor, společně s RT MAP zjistí a zrekapituluje čeho a jakým způsobem se mělo v daném území dosáhnout. Poté stanoví, jakým způsobem bude zodpovězeno na evaluační otázky, jaká data k tomu budou potřeba, jakým způsobem budou tato data sbírána a zpracována a jakým způsobem bude zajištěna nezávislost evaluace. Díky tomu je možné vytvořit harmonogram evaluace.

Očekávanými výsledky jsou:

  • Realizovaná evaluace zaměřená na vyhodnocení celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání v daném území mezi lety 2014-2023

Dosažení výsledku se dokládá předložením těchto dokumentů:

  • Závěrečná evaluační zpráva

Vyhodnocena bude:

  1. Účelnost – poměřuje skutečnost se stanovenými cíli, tedy zda bylo postupováno v souladu s principy MAP a realizované intervence splnily svůj účel. Dále pak zda a v jaké míře byly naplněny cíle programu a zda dosažené výsledky přispěly k těmto cílům.
  2. Dopady - co akční plánování v území změnilo a přineslo aktérům v území.
  3. Dosažení cílů a udržitelnost - že bude v akčním plánování pokračováno, zda daná aktivita dosáhla či dosáhne cíle jen dočasně, nebo trvale.

V závěrečné zprávě budou zodpovězeny otázky, které jsou stanovené v evaluačním plánu. Bude popsán popsán postup, jak byly tyto odpovědi získány a jejich možná omezení. Zjištění evaluace budou diseminována aktérům v území.

Při přípravě evaluace bude RT MAP postupovat takto:

  1. Stanovení cílů evaluace a evaluačních otázek - evaluátor společně s RT MAP a ŘV MAP stanoví témata a cíle evaluace a v návaznosti na ně evaluační otázky, pokud budou nad rámec povinných témat a otázek týkajících se účelnosti, dopadů a udržitelnosti.
  2. Výběr cílových skupin evaluace - obecně jsou cílové skupiny evaluace shodné s cílovými skupinami MAP a organizacemi v partnerství MAP. RT MAP ve spolupráci s PS nebo externím odborníkem konkretizuje a definuje, kdo bude oslovenými respondenty evaluace. Také proběhne diskuze o tom, jaké jsou vhodné nástroje pro oslovení definované cílové skupiny k účasti na evaluaci.
  3. Vytvoření časového plánu realizace jednotlivých evaluací - evaluace může probíhat dlouhodobě, proto je třeba pečlivě naplánovat termíny realizace, a to především s přihlédnutím k časovým možnostem vybraných cílových skupin, které budou zapojeny do evaluačních šetření (v této souvislosti je třeba především brát na zřetel termíny školních prázdnin, zahájení nebo ukončení školního roku, termíny jarních prázdnin a další období školního roku, kdy může být časová kapacita vedení a pedagogů škol a školských zařízení, rodičů a dalších aktérů omezená). Evaluátor MAP zpracuje přehledný harmonogram realizace evaluace/jednotlivých evaluací.
  4. Výběr vhodných nástrojů pro evaluaci a stanovení způsobů vyhodnocení - evaluátor ve spolupráci s RT MAP a s PS nebo externím odborníkem definuje konkrétní nástroje pro realizaci evaluace/í a postup, jak budou získané informace vyhodnoceny a agregovány na území MAP. Vhodnými nástroji evaluace jsou například řízené rozhovory, workshopy, jednání PS, dotazníková šetření. Vhodnost nástrojů je opět nutné zvážit i z hlediska toho, jaké cílové skupiny budou zapojeny do evaluačních šetření.
  5. Vyhodnocení evaluačního šetření - RT MAP zpracuje v návaznosti na použité evaluační nástroje výsledky evaluace a stanoveným způsobem je vyhodnotí. Následně zpracuje závěrečná doporučení pro ŘV MAP. Tyto vytvořené podklady poskytne k projednání jednotlivým PS. Výstupy z jednání PS (doporučení k realizaci opatření) spolu s podklady z evaluace projedná ŘV MAP. Pro vyhodnocení evaluačního šetření je možné využít externího odborníka nebo evaluaci zajistit formou služby.

Evaluační otázky:

Evaluace je proces založený na sběru informací a na jejich odborném vyhodnocování s cílem získat spolehlivé podklady pro řízení implementace a strategické rozhodování. Hodnocení tak přispívá k hospodárnosti při nakládání s veřejnými prostředky a při jejich čerpání.