Projekty MAS / MAP III / Klíčové aktivity MAP III / Místní akční plány rozvoje vzdělávání III

Místní akční plány rozvoje vzdělávání III

 • Hlavní informace o klíčové aktivitě (rozdělení na klíčové aktivity - harmonogram, náklady, organizační zajištění / přehled pozic)
 • Jakými činnostmi bude naplňován hlavní cíl projektu
 • Popis jednotlivých klíčových aktivit, očekávané výsledky a jejich doložení

Hlavní informace o klíčové aktivitě

Klíčová aktivita A. Místní akční plán rozvoje vzdělávání se dělí na dvě hlavní části (aktivity A1 a A2). Následující tabulka ukazuje, které podaktivity budou v rámci projektu MAP vzdělávání III na území MAS Moravská cesta realizovány, a to i s označením povinných i volitelných podaktivit projektu. Pro účely této aktivity je škola definována na základě RED IZO. Realizace aktivity bude probíhat plně v souladu s výzvou č. 02_20_082 Akční plánování v území, jejími přílohami a další dokumentací k výzvě. Hlavním cílem aktivity projektu je podpora společného plánování v území, která má vést ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských školách, základních školách a základních uměleckých školách. Tato aktivita také zajistí pokračování nastavené spolupráce všech aktérů ve vzdělávání na našem území. Budou také plánovány aktivity k řešení místně specifických potřeb, které jednotliví aktéři řeší. Nepřerušení nastavené spolupráce je nezbytné pro kontinuitu podpory vzájemného informování a realizace aktivit ve strategickém plánování v území. V rámci realizace této aktivity bude podpořeno vyhodnocování přínosů vzájemné spolupráce partnerů v rámci celého procesu místního akčního plánování, které bylo na daném území realizováno v rámci Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Litovel II.

Hlavní cíl projektu je naplňován realizací těchto činností:

 • Aktivita A1 Rozvoj a aktualizace MAP
 • Popis podaktivity A 1.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP
 • Popis podaktivity A 1.2 Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako součásti komunikačního plánu
 • Popis podaktivity A 1.3 Pracovní skupina pro financování
 • Popis podaktivity A 1.4 Pracovní skupiny ke čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
 • Popis podaktivity A 1.5 Pracovní skupina pro rovné příležitosti
 • Popis podaktivity A 1.7 Podpora škol v plánování
 • Popis podaktivity A 1.8 Místní akční plánování
 • Popis podaktivity A 1.9 Spolupráce s projektem KAP
 • Popis podaktivity A 1.10 Spolupráce s projektem poskytujícím metodickou podporu akčnímu plánování v území
 • Aktivita A2 Evaluace procesu místního akčního plánování