Projekty MAS / MAP III / Kdo tvoří MAP / Realizační tým MAP

Realizační tým MAP

Obecně k Řízení projektu:

U všech projektů OP VVV je povinnou klíčovou aktivitou projektu Řízení projektu, pokud není ve výzvě/navazující dokumentaci k výzvě stanoveno jinak. Cílem klíčové aktivity Řízení projektu je nastavit předem postupy řízení projektu tak, aby zajišťovaly průběžné řízení a kontrolu realizace projektu. Kvalitně nastavený systém řízení umožní včas identifikovat případná rizika a eliminovat jejich dopad na realizaci projektu.

Žadatel je povinen tuto aktivitu v žádosti o podporu uvést jako samostatnou klíčovou aktivitu s názvem například: Řízení projektu/Management projektu/Projektové řízení aj.

Obsahem popisu klíčové aktivity musí být:

 • popis složení realizačního týmu složeného z administrativního a odborného týmu;
 • popis případných podpůrných systémů (například SharePoint) sloužících k efektivnímu řízení projektu;
 • další informace k řízení projektu (například porady realizačního týmu aj.).

Ve vazbě na klíčovou aktivitu Řízení projektu žadatel doloží prostřednictvím povinné přílohy s názvem Realizační tým:

 • popis činností jednotlivých pracovních pozic členů týmů s identifikací jejich přiřazení do týmů (je povoleno, aby jeden pracovník vykonával činnosti jak odborné, tak administrativní za podmínky, že je identifikovatelné, kterou činností spadá, do jakého týmu);
 • výše pracovního úvazku na projektu u každé pracovní pozice. U pracovníků zaměstnaných na smlouvy mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) je uveden místo výše úvazku týdenní hodinový fond (například: 20 hodin/týdně).

Realizační tým je složen z týmu administrativního a odborného !

ADMINISTRATIVNÍ TÝM

 • Hlavní manažer projektu
 • Projektový manažer – administrátor
 • Finanční manažer projektu
 • Mzdová účetní

ODBORNÝ TÝM

 • Manažer klíčové aktivity č. A1
 • Koordinátor podaktivit A.1.1
 • Koordinátor podaktivity A 1.2
 • Vedoucí pracovní skupiny podaktivity A.1.3, A 1.4 (2x), A1.5
 • Členové pracovních skupin podaktivity A.1.3, A 1.4, A1.5
 • Koordinátor podaktivity A 1.7
 • Facilitátor
 • Analytici
 • Koordinátor podaktivity A 1.8
 • Odborný konzultant podaktivity A 1.8
 • Koordinátor podaktivity A 1.9
 • Koordinátor podaktivity A 1.10
 • Manažer klíčové aktivity č. A2