Rozvoj a aktualizace MAP

A1 Rozvoj a aktualizace MAP

Tato aktivita bude probíhat po celou dobu realizace, tj. od 1.1.2022 do 30.11.2023. Realizaci této aktivity budou zajišťovat osoby dle následujícího přehledu. Popis jednotlivých pozic a jejich náplně práce jsou uvedeny v přehledu v příloze žádosti o podporu s názvem „Realizační tým“.

Organizační zajištění (přehled pozic) aktivity č. A: Rozvoj a aktualizace MAP

Souhrnný popis aktivity, očekávané výsledky a jejich doložení

V této aktivitě bude prohlubován proces společného místního akčního plánování v území včetně procesu strategického plánování ve školách a rozvoj partnerství. Bude podpořeno udržení partnerství v území a tím rozvíjen samotný MAP. Díky tomu bude provedena aktualizace dokumentace MAP a zpracovány akční plány. Pro účely této aktivity je škola definována na základě RED IZO.

Očekávanými výsledky jsou:

 • Rozvoj a aktualizace MAP, aktualizace dokumentace MAP včetně tvorby akčních plánů

Dosažení výsledku se dokládá předložením těchto dokumentů:

 • Strategickým rámcem MAP do roku 2025
 • Akčními plány na roky 2023, 2024 a 2025

Popis podaktivity A 1.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP

Hlavním cílem realizace této podaktivity je rozdělit role a odpovědnosti v organizační struktuře projektu a nastavit postup řízení procesu místního akčního plánování. V podaktivitě dojde k aktualizaci složení Řídícího výboru projektu a organizační struktury. Součástí bude také popis rolí, odpovědností a povinností jednotlivých složek organizační struktury. Dojde také ke zpracování aktualizace dotčené veřejnosti. Řídící výbor na svém prvním zasedání je povinný projednat a schválit Statut a Jednací řád. Tyto dokumenty budou ŘO předloženy v nejbližší ZoR po provedené aktualizaci a to nejpozději 3 měsíce od vydání právního aktu projektu. V průběhu realizace bude dle potřeb docházet k dalším dílčím aktualizacím, které budou předkládány vždy v nejbližší ZoR.

Popis podaktivity A 1.2 Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako součásti komunikačního plánu

Hlavním cílem podaktivity je předávání informací všem aktérům a široké veřejnosti o dílčích výstupech společného plánování zpracovaném SR MAP, o přípravě a finální podobě jednotlivých akčních plánů a o realizaci konkrétních aktivit. Nedílnou součástí je také samozřejmě sběr námětů a připomínek. Podaktivita bude zaměřena na zpracování/aktualizaci komunikačního plánu včetně začlenění plánovaných aktivit konzultačního procesu a realizaci jednotlivých aktivit konzultačního procesu. Komunikační plán zpracuje realizační tým projektu a relevantní aktéry zapojí do procesu plánování. V rámci této podaktivity bude aktivně využívaný facebookový profil projektu, informace o projektu bude zveřejněna v místních nebo jiných médiích minimálně 2x ročně, a bude zrealizováno informativní setkání ke kvalitě vzdělávání s místními podniky, zastupiteli a dalšími aktéry.

Popis podaktivity A 1.3 Pracovní skupina pro financování

Pracovní skupina pro financování bude složena minimálně z 5 osob v rovnoměrném rozložení ze zástupců obcí v území (především zřizovatelů), ředitelů škol (nebo jejich delegovaných zástupců) a odborníků a bude se scházet minimálně 4x ročně. Pracovní skupina bude plánovat náklady a zejména identifikovat finanční zdroje realizace naplánovaných aktivit.  Hlavním cílem skupiny pro financování je navrhnout, jakým způsobem bude financována realizace aktivit zapracovaných do SR MAP/akčních plánů. Jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů (ESIF, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, dohodnuté financování v rámci mikroregionu, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod.). Pro činnost této skupiny bude nastaven systém reportování výstupů/doporučení PS pro financování ŘV MAP. PS pro financování se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě A 1.8. a na prioritizaci investičních záměrů. Do činnosti této pracovní skupiny může dle potřeb zahrnuta také Prioritizace investičních záměrů.

Popis podaktivity A 1.4 Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Hlavním cílem podaktivity bude vytvoření dvou pracovních skupin. Jednou z nich je pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost a k rozvoji potenciálu každého žáka. Druhou je pracovní skupina pro matematickou gramotnost a k rozvoji potenciálu každého žáka. Pracovní skupiny budou tvořeny učiteli leadery/experty z území projektu. V každé pracovní skupině bude minimálně jeden pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí v základní škole, což bude doloženo v první ZoR projektu po zřízení PS, a to prostřednictvím životopisu (netýká se osob jejichž životopis byl doložen v rámci MAP II). V každé PS bude také zapojen minimálně jeden odborník/místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání. Pracovní skupiny budou spolupracovat s pracovní skupinou pro financování i navzájem mezi sebou. Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG /MG a k rozvoji potenciálu každého žáka. Jako konzultant bude k jednání obou PS přizván odborník na vzdělávání dětí s potřebou podpůrných opatření, např. zkušený učitel či speciální pedagog ze školy speciální nebo z jiné poradenské organizace věnující se dětem a žákům se SVP nebo pracovník PPP/SPC nebo certifikovaný lektor. Nedílnou součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické a čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. PS se budou zabývat také identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS a dalších aktivit v území. Dále se tyto PS budou aktivně podílet na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP v podaktivitě A 1.8.

Popis podaktivity A 1.5 Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Hlavním cílem podaktivity je vytvoření pracovní skupiny pro rovné příležitosti, která bude mít na starosti vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedené diskuze o problematice nastavení rovných příležitosti a selektivnosti vzdělávacího sytému uvnitř škol. Na základě znalostí a zkušeností posuzuje konkrétní navržené aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělávání. Na základě konkrétních zjištění vytváří pracovní skupina popis příčin stávajícího stavu dané problematiky v území a také aktivity, které mohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu. Tyto aktivity musí být zařazeny v SR MAP v rámci aktivit škol nebo aktivit spolupráce a následně v akčním plánu a musí být v obou dokumentech označeny poznámkou PŘÍLEŽITOST. PS pro rovné příležitosti se rovněž aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě A 1.8. Ve strategické části musí být zařazeny aktivity reflektující tuto problematiku, a to v rámci aktivit škol nebo aktivit spolupráce a následně musí být zařazeny v akčních plánech a musí být v obou dokumentech označeny poznámkou PŘÍLEŽITOST. Pracovní skupina bude tvořena ze zástupců zřizovatelů, ředitelů škol, pedagogických pracovníků, pracovníků s dětmi a mládeží, pracovníků poradenských zařízení, dalších odborníků a rodičů (zejména rodičů dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření, včetně romských rodičů) v rovnoměrném rozložení členů ze všech oblastí.  Pracovní skupina se bude scházet minimálně 4 x ročně a bude spolupracovat s pracovní skupinou pro financování a dalšími pracovními skupinami. Realizací této podaktivity jsou naplňovány tyto složky akce KLIMA: Kultura učení, Inkluze, Aktivizující formy učení.

Popis podaktivity A 1.7 Podpora škol v plánování (nepovinná)

Hlavním cílem této volitelné podaktivity je posílit přenos reálných potřeb ze škol do plánu v území MAP, rozvíjet a posílit atmosféru spolupráce v rámci pedagogického sboru při společném plánování aktivit ve školách v prioritních tématech MAP. Realizací této podaktivity jsou naplňovány tyto složky akce KLIMA: Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele, Aktivizující formy učení. Pro podporu škol v plánování je důležitá diskuze pedagogických sborů škol, což je často velmi obtížný úkol. Proto bude za spolupráci školy a předání výsledků realizace této podaktivity realizačnímu týmu MAP zodpovědný konkrétní pracovník školy (ředitel školy nebo jím určený pracovník školy) - analytik, který bude členem odborného týmu projektu. Prostřednictvím tohoto pracovníka se také mohou jednotlivé školy podílet na přípravě aktivit škol a aktivit spolupráce ve SR MAP a jejich konkretizaci v akčních plánech v podaktivitě A 1.8. V rámci této aktivity zpracuje každá škola vyhodnocení vlastního pokroku (reflexe) ve škole. Reflexe bude zpracována v oblastech čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, rozvoje potenciálu každého žáka, podpory pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí pracovníků školy a dalších potřeb rozvoje školy. V každém tématu pak škola zjišťuje, co proběhlo dobře, v čem byla škola úspěšná, v čem by se mohla zlepšit a v čem potřebuje pomoci, aby se zlepšit mohla. Pro tyto účely, školy využijí informace z vlastního hodnocení, které škola již provedla v dotazníkovém šetření MŠMT, vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT, které škola provádí na konci realizace projektu tzv. šablon a aktuálních zkušeností a názorů učitelů ve škole. Všechny tyto informace analytik projedná jednotlivě, ve skupině nebo v menších skupinách v pedagogickém sboru. Škola může v případě zájmu požádat realizační tým MAP, aby zajistil facilitátora, který se bude účastnit diskuze pedagogických sborů, který bude dohlížet nad konstruktivním vedením diskuze a pomůže najít východiska. Výsledkem této diskuze je Popis potřeb školy v oblastech čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, rozvoje potenciálu každého žáka, podpory pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí pracovníků školy a dalších potřeb rozvoje školy. Popis potřeb školy následně předá každá zapojená škola realizačnímu týmu MAP, a to buď písemně anebo formou tematických workshopů nebo minikonferencí. V případě workshopů nebo minikonferencí, vytvoří RT MAP zápis, který bude nahrazovat zpracovaný Popis potřeb těch škol, které se zúčastnily workshopu nebo minikonference. Pro hladký průběh bude využit i facilitátor, který se bude účastnit diskuzí pedagogických sborů v jednotlivých školách nebo na realizovaných setkáních.

Realizační tým tyto materiály zpracuje do agregovaného Popisu potřeb škol na území MAP, který dále využije pro další práci RT MAP v podaktivitě A 1.8.

Tento proces bude ve všech zapojených školách realizován v průběhu projektu MAP vzdělávání III na území MAS Moravská cesta tak, aby jeho výsledky byly zahrnuty v aktualizovaném finálním dokumentu MAP. Škola, která si zpracovává Strategický plán rozvoje školy, může realizačnímu týmu MAP poskytnout požadované informace v návaznosti na tuto skutečnost. Taková škola může výše uvedená témata reflektovat při zpracování SWOT analýzy, dále bude postupovat dle Manuálu strategického řízení a plánování ve školách. Škola pak předá RT MAP Školní akční plán (ŠAP). Školy si zvolí svého analytika, který bude sbírat potřebná data a zpracuje potřeby dané školy na území.

Popis podaktivity A 1.8 Místní akční plánování

Hlavním cílem této podaktivity je realizace procesu místního akčního plánování, který zahrnuje společné plánování v území, aktualizaci dokumentace MAP, tvorbu akčních plánů. Tato podaktivita je realizována po celou dobu realizace projektu MAP III. Činnosti, které budou v rámci této podaktivity probíhat jsou rozděleny do tří částí. Aktualizace analytické části, která bude probíhat na základě projednání výstupů závěrečné evaluace předchozího projektu MAP II, zpracování a projednání dalších aktualizovaných/nových analytických vstupů a revize analytické části včetně SWOT3 analýz, identifikace problémů a popis příčin identifikovaných problémů. Aktualizace strategické části obnáší aktualizaci SR MAP do roku 2025, návrhy či aktualizaci priorit, jejich prioritizace (Dohoda o prioritách), návrhy/aktualizace cílů k jednotlivým prioritám a zpracovávání návrhů či aktualizace aktivit (případně opatření a jejich aktivit) pro dosažení cílů v jednotlivých prioritách. Aktualizace implementační části (akčních plánů) vychází z rozpracovávání aktivit ze strategické části MAP do konkrétních plánovaných aktivit – postupné zpracovávání konkrétních akčních plánů, každý akční plán na dobu min. 12 měsíců a max. 18 měsíců. Na všech těchto činnostech se podílí RT MAP, ŘV MAP a jednotlivé PS. Podaktivita je tedy provázána se všemi povinnými a volitelnými podaktivitami aktivity A 1 Rozvoj a aktualizace MAP a s klíčovou aktivitou 1 Řízení projektu. V rámci povinností RT MAP budou dokládány vždy všechny části dokumentace MAP, specifikované v části Dílčí výstupy k naplnění indikátoru, kromě aktualizované analytické části. Pokud některá z doložených částí/dílčích částí dokumentace MAP nebude aktualizována, RT MAP uvede v úvodu dané části/dílčí části zdůvodnění, proč nebylo potřebné tuto část aktualizovat. Realizace této podaktivity navazuje na proces plánování v minulém období tvorby MAP II a aktualizuje se v něm, zpřesňuje a doplňuje plán na příští období. Plánovací proces je cyklický, což znamená že probíhá opakovaně. Změnou je myšlena pozitivní změna ve vzdělávacím prostředí na území MAP – při plánování změny se znovu vracíme k vizi, strategickému rámci a stanovujeme priority pro další postup.

V této podaktivitě je nutné začít zeširoka, a to už v analytické části, poté přejít ke strategickému rámci a stanovit priority. Následuje rozpracování strategických priorit do cílů či opatření a následně rozpracování jednotlivých cílů a opatření do konkrétních aktivit, jak je vidět na následujícím obrázku.

Povinně se partnerství v MAP bude zabývat následujícími ČTYŘMI tématy, která navazují na povinná opatření v předchozích projektech MAP. Tato témata se musí odrážet v Návrhu Priorit rozvoje vzdělávání a následně ve stanovených prioritách SR MAP – Dohoda o prioritách.

 • téma podpory čtenářské gramotnosti
 • téma podpory matematické gramotnosti
 • téma rozvoje potenciálu každého žáka (podpora individualizace výuky a vyššího využívání didaktických postupů umožňujících vzdělávání heterogenních kolektivů)
 • téma podpory pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí pracovníků ve vzdělávání

A) plánování – aktualizace analytické části

Stávající analytickou část MAP, která byla zpracována v předchozím projektu MAP II, je nutné aktualizovat na základě nových/aktualizovaných dat a informací z území. Zároveň musí být zohledněny výstupy evaluací z předchozího projektu MAP II. Budou vytvořeny podklady pro aktualizaci analytické části doplněné o poznatky z aktuálních strategických záměrů a dokumentů, popisy potřeb škol, výstupy z evaluací realizovaných v MAP II, průběžné vyhodnocení naplňování ročního akčního plánu a informace o stávajícím stavu čtenářské, matematické a digitální gramotnosti a inkluzivity nejen na území, ale i ve srovnání s celou ČR. Dále bude zrevidovaná analýza stavu a potřeb, SWOT-3 analýz a identifikace příčin. Členové PS poklady prodiskutují, aby identifikovali příčiny daného problému a našli hlavní důvody vzniku příčin. Důležitým krokem je také nalézt a navrhnou způsob, jak systémově omezit možný výskyt do budoucna. Tyto podklady společně s informacemi o potřebách investic budou výchozím bodem pro jednání pracovních skupin na aktualizaci hlavních problémů a podkladem pro jednání dalších pracovních skupin. Kvalitně zpracovaná analytická část je nutná pro navrhování řešení zacílené na podstatu problému.

B) plánování – aktualizace strategické části

V průběhu realizace této části procesu dojde k aktualizaci vize do roku 2025, zpracování návrhu a následnému výběru priorit. Na základě těchto činností bude aktualizována strategická část MAP a SR MAP do roku 2025. Aktualizace strategie bude projednána v rámci partnerství. Nejprve bude provedena aktualizace vize do roku 2025, dále bude projednán aktualizovaný Návrh priorit rozvoje vzdělávání na území MAP jednotlivými pracovními skupinami. O výstupu jednání pracovních skupin bude informovaná široká veřejnost dle komunikačního plánu. Cílem je revidovat a aktualizovat stanovené priority a cíle a v návaznosti na navrhovaná řešení i aktivity a současně stanovit priority pro období do roku 2025 navázáním na již vytvořený strategický rámec MAP do roku 2023 v MAP II. Po schválení priorit, budou aktualizovány cíle tak, že každé prioritě stanoví pracovní skupina cíl k jejímu naplnění. Výstupy z jednání jednotlivých PS budou zapracovány do RT MAP a budou o nich informovány školy v území a široká veřejnost.

Na Priority rozvoje vzdělávání ve SR MAP navazují investiční záměry, které musejí podporovat plnění alespoň jednoho cíle stanoveného pro alespoň jednu prioritu daného MAP. Při prioritizaci investičních záměrů bude nezbytné vyhodnotit efektivitu, využitelnost a udržitelnost daného investičního záměru v kontextu území MAP. Prioritizace investičních záměrů může bude zahrnuta do činnosti PS pro financování, která svá doporučení předává ŘV MAP. Jakákoliv škola nebo vzdělávací subjekt na území může vznést požadavek na zařazení investice do MAP. ŘV MAP projednává, aktualizuje a schvaluje kapitolu k souladu investičních potřeb se SR MAP do roku 2025 vždy nejdříve po uplynutí šesti měsíců od data předchozího schválení po konzultaci s partnery. Tím bude aktualizován SR MAP do roku 2025 a potvrzení potřebnosti a využitelnosti investic v území.

Po ukončení všech výše uvedených procesů zpracuje RT MAP návrh finální verze kompletního aktualizovaného SR MAP pro projednání a schválení ŘV MAP. ŘV MAP schvaluje aktualizovaný SR MAP do roku 2025, a to včetně Dohody o prioritách a kapitoly popisující soulad investičních priorit se SR MAP.

Na základě všech předchozích realizovaných činností v podaktivitě plánování dojde samozřejmě také k aktualizaci aktivit v MAP. Návrhy aktivit k jednotlivým cílům SR MAP zpracovávají a projednávají jednotlivé PS. O výsledku jednání PS informuje RT MAP školy a dotčenou veřejnost a realizuje konzultační proces. Po zapracování námětů a připomínek RT MAP zapracuje finální podobu návrhu aktivit do strategické části MAP a předkládá je k projednání a schválení ŘV MAP. ŘV MAP projednává, může upravit nebo doplnit navrhované aktivity a schvaluje jejich finální podobu do strategické části MAP. K jednotlivým cílům SR MAP budou popsány Aktivity škol a školských zařízení a Aktivity spolupráce.

C) plánování – aktualizace implementační části – zpracování akčních plánů

Cílem je rozpracovat SR MAP do konkrétních aktivit, jejichž realizací bude dosaženo stanoveného cíle. Akční plány musí být navrženy tak, aby na sebe navazovaly a pokrývaly celou dobu realizace projektu MAP III a min. 12 měsíců po ukončení realizace projektu. Akční plány jsou navrhovány postupně v čase. RT MAP bude sledovat naplňování jednotlivých akčních plánů a na základě toho navrhovat jejich úpravy. Naplňování akčních plánů bude monitorovat RT MAP a vyhodnocovat v návaznosti na aktualizaci dokumentace MAP. V rámci realizace projektu MAP III doloží RT MAP nejpozději v ZZoR spolu se schváleným aktualizovaným finálním MAP i akční plány na roky 2023, 2024 a 2025.

Zpracování akčních plánů bude probíhat následujícím postupem:

 1. identifikace a zařazení konkrétních aktivit, které vycházejí z jednotlivých priorit MAP a jejich cílů – anotace aktivity, zaměření aktivity – téma, obsah apod.;
 2. stanovení zodpovědností za přípravu/realizaci dané aktivity (kdo odpovídá za přípravu – potencionální žadatel);
 3. identifikace případných partnerů pro přípravu/realizaci dané aktivity;
 4. identifikace cílové skupiny, popř. předpokládaného počtu zapojených subjektů;
 5. stanovení termínů přípravy/realizace dané aktivity;
 6. stanovení zdroje/potencionálních zdrojů financování dané aktivity;
 7. stanovení interních indikátorů dané aktivity.

Pro přípravu a schválení akčního plánu zajistí RT MAP podklady a samotnou realizaci následujících kroků:

 • jednání ŘV MAP s cílem definování priorit, které je potřeba rozpracovat do akčního plánu na další období, návrhy konkrétních aktivit
 • konzultace s partnery – sběr námětů pro konkrétní aktivity škol a aktivity spolupráce v daných prioritách pro další období
 • zapojení partnerů do rozhodování s cílem vytvoření návrhu plánu akcí pro rozpracování priorit, samostatná jednání pro zapracování aktivit spolupráce – jednání PS, realizace konzultačního procesu
 • jednání ŘV MAP s cílem projednání návrhů aktivit. Realizační tým připraví podklad na základě informací z jednání PS, popř. dalších platforem
 • jednání ŘV MAP s cílem projednání a schválení návrhů aktivit a celého akčního plánu;
 • informování partnerů o finální podobě akčního plánu na další období
 • jednání ŘV MAP s cílem rozhodnout, jaké aktivity budou rozpracovány do formy logického rámce nebo projektové fiše

Popis podaktivity A 1.9 Spolupráce s KAP

V rámci realizace bude probíhat spolupráce RT MAP s projektem KAP v našem kraji. Tato spolupráce bude probíhat formou pravidelného předávání informací v rámci setkání organizovaných v rámci podaktivity A 1.10 Spolupráce s projektem poskytujícím metodickou podporu akčnímu plánování v území a účasti na jednání k investičním prioritám pro IROP 2021-2027. RT MAP bude v případě potřeby dalších setkání sám organizovat vzájemnou komunikaci pro předávání informací či výměně zkušeností. Na základě realizace projektů KAP budou připravovány a následně realizovány projekty Implementace KAP (dále jen IKAP). Je nutné, aby MAP byly informovány o přípravě KAP III, jeho obsahu a přípravě implementačních aktivit. Právě na základě těchto informací může MAP kvalifikovaně plánovat aktivity na svém území, včetně zapojení do implementačních aktivit KAP, a hledat zdroje financování pro aktivity, které nebudou zařazeny do implementačních aktivit KAP a MAP. Informace z KAP budou využity pro plánování investic do infrastruktury v MAP, včetně případných možností využití krajských infrastruktur pro potřeby MAP. Tato podaktivita umožňuje výměnu všech potřebných informací, a spolupráci při přípravě a zpracování KAP III, plánování společných aktivit v rámci budoucí implementace.

Popis podaktivity A 1.10 Spolupráce s projektem poskytujícím metodickou podporu akčnímu plánování v území

Realizací této podaktivity jsou naplňovány tyto složky akce KLIMA: Kultura učení, Leadership, Metodická podpora učitele. V rámci realizace bude probíhat spolupráce RT MAP s projektem SRP a po jeho skončení s projektem, který bude poskytovat metodickou podporu příjemcům realizujícím projekty akčního plánování v území v rámci této výzvy. Vzájemná spolupráce bude probíhat formou účasti na vzdělávacích akcích a společných konferencích, popřípadě jiných setkáních určených k výměně zkušeností.